Golden Jubilee...

MAHALAKSHMI SHIKSHAN SANSTHA MUMBAI

VIDYAMANDIR, TAGORE NAGAR,VIKHROLI (E), MUMBAI – 400 083.

GOLDEN JUBILEE YEAR 2013 – 14

SOUVENIR COMMITTEE

Smt. Chhaya Muthiya Shenai – Jt. Secretary

Members

Sr.No. Name of the Members Sr.No. Name of the Members
1. Shri. Yashodhan Mujumdar 18. Shri. Manoj Annaji Sananse
2. Shri. Rajendra Mahadeo Gaware 19. Smt. Shaila Sachin Deshpande
3. Smt. Savita Mahesh Dalvi 20. Smt. Anita Ashok Kamble
4. Shri. Suresh Dhavaji Kolhe 21. Smt. Kalpana Ramdas Nathe
5. Smt. Shraddha Shriram Manjarekar 22. Shri. Amrut Raosaheb Gorule
6. Shri.Uday Vasant Sawant 23. Shri. Sunil Skharam Bacchav
7. Smt. Vidya Milind Mandra 24. Smt. Trupti Madhukar Kokate
8. Shri.Ashok Shyamrao Palkar 25. Smt. Deepali Jayvant More
9. Dyaneshwari Unnikrishnan 26. Smt. Audary Anthony Fernandise
10. Shri.Vijay Manohar Pathare 27. Shri. Prabhakar Nilkantha Phirke
11. Shri.Satish Narhari Chandane 28. Shri. Prakash Pundalik Kudtarkar
12. Smt. Seema Balkrishna Kudave 29. Smt. Muthulaxmi E.
13. Shri. Prabhakar Sakharam Sahane 30. Smt. Harshla Harish Sawant
14. Shri. Surykant Jalandar Babar 31. Arun Devidas Rajkunwar
15. Smt. Shubhangi Amrut Gorule 32. Smt. Mansi S. More
16. Shri. Vijay Vaman Kudtarkar 33. Smt. Manjusha Vasant Patil
17. Smt. Jayshree S.Tambe 34. Shri. Suresh Ishwar Pote